Logotyp för Europeiska globaliseringsfonden
Logotyp EU:s flagga

Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter

Europeiska globaliseringsfonden i Sverige

Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter benämns oftast som Europeiska globaliseringsfonden (EGF). Fonden ger EU möjlighet att visa solidaritet med arbetstagare som har blivit uppsagda till följd av genomgripande strukturförändringar i världshandeln som beror på globaliseringen då ett stort företag läggs ner, eller att produktionen flyttas till ett land utanför EU. Stöd kan även sökas för att hjälpa arbetstagare som förlorat jobbet i samband med den globala och ekonomiska krisen

Det är endast EU:s medlemsländer som kan söka finansiering från EGF.

När ett svenskt företag drabbas får Arbetsförmedlingen i uppdrag av Regeringen att ansöka i enighet med reglerna i Europaparlamentets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter 2014-2020.

Arbetsförmedlingen ansvarar även för genomförandet av åtgärderna, som görs i form av olika projekt som pågår upp till två år och där EGF står för 60 procent av kostnaden.

EGF är ett särskilt instrument som inte ingår i EU:s fleråriga budgetram. Fonden tilldelas 150 miljoner euro per år för perioden 2014-2020. 

EGF kan bara användas för medfinansiering av aktiva arbetsmarknadsåtgärder som ger stöd med jobbsökande, yrkesvägledning, fortbildning och utbildning, samt mentorstöd och coachning; entreprenörskap och företagsstart.

Arbetsförmedlingen är förvaltande myndighet för EGF

Arbetsförmedlingen är av Regeringen utsedd till förvaltande myndighet för EGF. En särskild förvaltande funktion på Arbetsförmedlingen är därför inrättad för att ha det övergripande ansvaret över att hantera och övervaka genomförandet av programmet, samt ansvara för den övergripande ekonomiska förvaltningen. Den förvaltande funktionen ansvarar även över att lämna in en slutlig rapport om vad stödet används för, till EU-kommissionen och Regeringskansliet.

Arbetsförmedlingen har en attesterande funktion

Arbetsförmedlingen ska även säkerställa att alla stödberättigande utgifter ligger inom ramen för fondens regelverk och att verksamheten genomförs i enighet med de mål som fastställts enligt förordning (EG) nr 1309/2013 av Europaparlamentet. Kontrollen utförs av en särskild attesterande funktion som är inrättad på Arbetsförmedlingen och som är separerad från den förvaltande funktionen och de pågående EGF-projekten.

Om EGF på Europeiska kommissionens webbplatslänk till annan webbplats

Bild på två forskareLogotyp arbetsförmedlingen